Flextrade hệ thống lương - Thống lương


Lương là một trong. Hiện nay rất nhiều công ty đang xây dựng hệ số lương theo thang bảng lương hiện đại đánh giá theo 3Ps và Hay Thông thường mọi người.

Hệ thống trả lương theo phương pháp 3Ps có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp trả lương theo truyền thống, và đang được áp dụng. Đây có lẽ cũng là lý do chính để các doanh nghiệp hay đặt ra nhu cầu phải thay đổi hệ thống lương khi xuất hiện tình trạng nhân viên, nhất là.

Cách tính thu nhập theo lương 3P sẽ tạo ra sự công bằng nội bộ trong hệ thống lương thưởng của công ty, loại trừ bớt các yếu tố cảm tính hay. Flextrade hệ thống lương.
CÁC NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐÃ BIẾT XÂY DỰNG HẾ THỐNG LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP ĐÚNG CÁCH CHƯA?

FLEXTRADE-HỆ-THỐNG-LƯƠNG